ผู้จัดพิมพ์:    ลายสือไทย 
ที่ตั้ง:          Meidoornstraat 21, 1115 BG Duivendrecht 
โทรศัพท์:   020-4167702 
อีเมล์:         laaiseuthai@xs4all.nl
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่:   33265465 
ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่:         130181055B01